uputstvo za pripremu sažetka

DRUGI SRPSKI KONGRES O ŠEĆERNOJ BOLESTI KOD DECE

Aranđelovac, 22.-24. april 2020.godine

UPUTSTVO ZA PRIPREMU SAŽETAKA

∗ Autor se može pojaviti kao prvi autor u dva rada;

∗ Uvod, cilj, materijal i metodi rada, rezultati i zakljuĉak su osnovni elementi sažetka;

∗ Sažetke dostaviti isključivo e-mailom na adresu office@bukovickabanja.co.rs

∗ Fajl nazvati Prezime Ime.doc (bez upotrebe slova latinice ĊĐ, žŽ, ćĆ, ĉĈ, ili slova cirilice!). Ukoliko ste prvi autor u više radova na kraju imena fajla dodajte brojĉane oznake 1, 2…

∗ Sažetak pisati u Microsoft Word-u;

∗ Tekst mora imati naša slova (ĊĐ, žŽ, ćĆ, ĉĈ korišćenjem Serbian (Latin) rasporeda karaktera);

∗ Koristiti font Times New Roman veliĉina 12, Regular, a za naslov – veliĉina 16 pt, Bold;

∗ Stil i veliĉina fonta u daljem tekstu sažetka se ne menjaju  ne koristiti Bold, Italic ili Underline;

∗ Molimo Vas da na poĉetku rada navedete sve tražene podatke prvog autora ili autora za korenspodenciju (kao u primeru) kako bi, u sluĉaju potrebe, mogli da Vas kontaktiramo.

∗ Posle naslova rada imena autora pisati na sledeći naĉin: Prezime I. (tj. Petrović P, Mladenović M.);

∗ Nazive ustanova pisati pisati na sledeći naĉin: Dom zdravlja Niš, Kliniĉki centar Zemun;

∗ Ukoliko su autori iz razliĉitih institucija, obeležiti Superscript brojem ime autora (Mladenović M2), a instituciju u kojoj radi na poĉetku njenog naziva (2Dom zdravlja Zemun);

∗ Rad može da ima najviše 300 reĉi;

∗ Nakon prijema Vašeg e-maila sa sažetkom dobićete e-mailom povratnu informaciju sa jedinstvenim trocifrenim kodom Vašeg sažetka. Ovaj kod će se nalaziti u Subjectu svih kasnijih e-mail poruka (izuzev cirkularnih) i služiti za identifikaciju Vaših daljih upita ili obaveštenja organizatora o statusu Vašeg sažetka, a tako će biti potvrda da je sažetak uvršćen u dalju proceduru. Ukoliko ne dobijete ovaj kod pošaljite nam e-meilom upit o prijemu Vašeg sažetka.

∗ U daljoj proceduri Nauĉni odbor će Vas obavestiti o prihvatanju rada i naĉinu izlaganja.

Primer:

Autor: prof. dr Petar Petrović

Institucija Kliniĉki centar Niš

Adresa: Bul. Zorana Đinđića 48, Niš

E-mail: drpetar@net.net

Telefon: 018 123 456, 063 123 45 67

NASLOV RADA

Petrović P1, Mladenović M.2

1Kliniĉki centar Niš

2Dom zdravlja Zemun

Uvod: Radove pisati na srpskom jeziku – latiniĉno pismo.

Cilj: Stil i veliĉina fonta u daljem tekstu sažetka se ne menjaju.

Materijal i metodi rada: Sa adrese www.pedijatri.org.rs OBAVEZNO preuzmite templejt (šablon) – Prezime Ime.doc, koji sadrži sve neophodne elemente za tehniĉku realizaciju sažetka. Kombinacija tastera ++<+> omogućavaju Vam da automatski podesite oznake 1,2,… koje se koriste prilikom oznaĉavanja imena autora i institucija.

Rezultati: Mogu se koristiti tabele, ali ne i grafikoni, slike,…

Zaključak: Od poĉetka uvoda do kraja zakljuĉka može da bude najviše 300 reĉi.

Hvala.